REGULAMIN SERWISU MT CYTATY Z BIBLII

§ 1. Uwagi ogólne

1.         Organizatorem usługi „SMS MT” (zwanej dalej: Usługą) jest Teleaudio DWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem:  00000000545770, NIP 525-10-65-169 (zwana dalej: „Teleaudio”).

2.         Usługa dostępna jest dla użytkowników telefonów GSM w sieci: Orange Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., P4 sp. z o.o., (zwanych dalej: Użytkownikami).

3.  Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

4.        Przedmiotem Usługi jest dostarczanie Użytkownikom, za pośrednictwem wiadomości SMS zamówionych przez nich treści.

5.        Usługa jest dostępna 24 godziny na dobę.

§ 2. Korzystanie z Usługi

1.         Aby aktywować Usługę należy wysłać bezpłatny SMS:

–   na numer 60166 – o treści BIBLIA.

2. Pierwsze trzy wiadomości zwrotne zawierające cytaty w ramach zamówionej usługi SMS MT CYTATY Z BIBLII użytkownik otrzyma bezpłatnie.  

3. Użytkownik ponosi opłatę za czwartego i każdego kolejnego otrzymanego zwrotnie SMS MT CYTATY Z BIBLII zawierającego cytaty w ramach zamówionej usługi. Opłata za czwartą i każdą kolejną otrzymaną wiadomość wynosi w przypadku Usługi SMS MT CYTATY Z BIBLII 1,00 pln netto/1,23 pln brutto.

4.         W ramach Serwisu SMS MT CYTATY Z BIBLII Użytkownik otrzyma SMS MT z cytatem, ok. godz. 09:00.

5.        Użytkownik przystępując do Usługi wyraża zgodę na otrzymywanie SMS MT w porach i częstotliwościach wynikających z rodzaju zamawianego Serwisu, zgodnie z Regulaminem.

5.         Użytkownik, który dokona aktywacji Usługi, jest uczestnikiem Serwisu do momentu dezaktywowania Usługi.

6. W celu dezaktywowania Usługi, należy wysłać bezpłatny SMS o treści:

– STOP BIBLIA na numer SMS MT 60166.

7.  Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie włączonego telefonu w czasie przewidzianym dla wysłania SMS MT oraz w przypadku osób korzystających z kart typu pre-paid, posiadanie odpowiedniej ilości środków na koncie.

8.         Wiadomość aktywująca i dezaktywująca Usługę może być wysłana wyłącznie z numeru telefonu GSM Użytkownika zamawiającego lub dezaktywującego daną Usługę.

 

§ 3. Materiały audiowizualne

 

1.         Żadna informacja (w tym zamieszczona na stronach internetowych dotyczących Usługi) nie stanowi oferty sprzedaży (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) jakiejkolwiek rzeczy lub usługi i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie takiej umowy.

2.         Treści Serwisów stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.) i podlegają ochronie prawnej.

3.        Użytkownikom przysługuje prawo do korzystania z utworu wyłącznie w zakresie użytku osobistego.

4.        Kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne nieuprawnione wykorzystywanie otrzymanych materiałów jest zabronione.

5.        Treści materiałów mogą być całkowicie fikcyjne i mogą nie mieć nic wspólnego z rzeczywistością; nie mogą być uznawane za wiążące deklaracje, oświadczenia lub zapewnienia ze strony osób w nich występujących.

 

§ 4. Reklamacje

 

1.         Reklamacje dotyczące Usługi można przesyłać pisemnie – na adres Organizatora wskazany w § 1 lub mailowo na adres: reklamacje@teleaudio.pl.

2.         Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez specjalnie powołaną przez Organizatora Komisję niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a nadawcy reklamacji zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji – w zależności od sposobu jej złożenia – listem poleconym lub mailowo.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 

  1. 1.Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, jak również na stronie www.e-regulamin.pl. Kwestie dotyczące zasad funkcjonowania serwisów internetowych dostępnych na ww. stronach określają odrębne regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną.  

  1. 2.Uczestnik  Serwisu poprzez fakt przystąpienia do Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora  jego danych osobowych, w tym: numeru telefonu komórkowego, imienia, nazwiska, adresu oraz numeru PESEL – w zakresie niezbędnym do prowadzenia Serwisu, tj. odbierania, przetwarzania i przesyłania wiadomości SMS oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji. 

§ 6. Odpowiedzialność

1.         Organizator oświadcza, że dołoży należytej staranności, aby Usługa świadczona był na jak najwyższym poziomie i bez zakłóceń.

2.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem, w szczególności przez osoby, które nie osiągnęły pełnoletności.

3.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Usługi związane z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów sieci GSM.

4.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak działania lub nienależyte działanie Usługi lub za opóźnienia w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą. W rozumieniu niniejszego Regulaminu za siłę wyższą należy rozumieć w szczególności: strajk, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, awarie sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci GSM i inne zdarzenia będące poza wpływem i kontrolą Organizatora, niemożliwe do przewidzenia.

5.         Niezależnie od powyższych ustaleń Organizator ma prawo zaprzestać świadczenia Usługi w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez operatora,  uprawnione organy publiczne lub uprawnione podmioty trzecie.

6.         Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania korzystania z Usługi i zablokowania dostępu do Usług Użytkownikowi, w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa lub ogólnie przyjętych norm moralnych.

7.        W każdym wypadku wstrzymania realizacji Usługi Użytkownik nie zostanie narażony na dodatkowe koszty – wstrzymanie świadczenia Usługi oznacza jednocześnie wstrzymanie naliczania jakichkolwiek dalszych opłat Użytkownikowi.

§ 7. Postanowienia końcowe

1.         Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób naruszający obowiązujące prawo, ogólnie przyjęte normy moralne, w sposób godzący w dobre obyczaje, obraźliwy czy naruszający czyjąś godność.

2.         Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

3.        W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo telekomunikacyjne.

4.        Organizator zastrzega prawo zmiany treści Regulaminu. Projekt zmian w Regulaminie zostanie umieszczony na stronie internetowej, o której mowa w § 5 ust. 1, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed datą wejścia w życie planowanych zmian. W sytuacji, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu ma prawo zakończyć korzystanie z Serwisu.